Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest  firma FACH-STOL Szymon Horyza z siedzibą w Krotoszynie przy ul. Spichrzowej 6,operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.e-deska.pl

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, możesz się z  Nami skontaktować:

Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email:biuro@e-deska.pl, lub pisemnie na następujący adres: Fach-Stol, ul Spichrzowa 6, 63-700 Krotoszyn.

Mamy Twoje dane ponieważ:

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z transakcjami na stronie www.e-deska.pl , dokonanej  bez uprzedniej rejestracji przez Ciebie i posiadania konta.Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez firmę Fach-Stol Szymon Horyza:

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą w związku z posiadania konta na www.e-deska.pl, w tym do:

-  umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, oraz korzystania z sklepu internetowego www.e-deska.pl, w tym dokonywania transakcji na naszej platformie handlowej i wykonania płatności za towary sprzedane w sklepie internetowym;

- zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

- obsługi reklamacji  w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;

- obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Informacja o dobrowolności podania danych osobowych:  

Firma wymaga podania przez Ciebie adresu mail, telefonu , adresu zamieszkania , imienia i nazwiska aby móc zawrzeć i wykonać usługę zawartą z Tobą, w związku z każdą transakcją dokonaną przez Ciebie na www.e-deska.pl . Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z sklepu internetowego www.e-deska.pl,  w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Uprawnienia wobec firmy Fach -Stol Szymon Horyza prowadzącej sklep internetowy www.e-deska.pl w zakresie przetwarzanych danych:

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

-  w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

- w odniesieniu do żądania usunięcia danych; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

-  w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe;Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

Odbiorcy danych:

Firma może udostępniać Twoje dane osobowe pracownikom firmy Fach-Stol  w celu wykonania usługi, reklamacji produktu.

Długość przechowywania Twoich Danych Osobowych.

Firma przechowuje Twoje dane osobowe w związku z dokonaniem przez Ciebie transakcji na www.e-deska.pl bez uprzedniej rejestracji jak i założenia konta, przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem usługi, zawartej na skutek transakcji. Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów rozliczalności  przez okres, w którym firma Fach-Stol zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
Przekazywanie Twoich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego:

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.